ثبات نسبی قیمت ها در بازار کاغذ موجب کاهش قیمت کاغذ A4 به ۳۰ هزار تومان شد مدیر مسئول نشر تایماز در خصوص قیمت کاغذ با کارشناسان ما بیان کرد، قیمت کاغذ نسبت به شش ماه گذشته بسیار کاهش یافته است. آخرین مرتبه قیمت کاغذ 70*100 را بندی ۴۱۰ هزار...