افزایش ظرفیت 25 تنی تولید کارخانه بازیافت کاغذ مشهد مهدی یعقوبی طی بازدید از کارخانه بازیافت کاغذ مشهد ابراز کرد یکی از بهترین راه ها برای جلوگیری از هدر رفت ارز و کمبود مواد اولیه چوبی؛ بازیافت کاغذ می باشد. وی بیان کرد با کمک و سرمایه گذاری بخش خصوصی،...