اشتغالزایی 47 نفر در یکی از کارخانه های تبدیل کاغذ بازیافتی به کارتن مدیر یکی از کارخانجات تولیدی کارتن سازی ابراز داشت کاغذهای بازیافتی پس از جمع آوری از سطح شهر و پرس کاری به واحد تولیدی کارتن های بازیافتی ارسال و طی فرآیندی به کارتن تبدیل می شوند. نتیجه...